top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja o przetwarzaniu Danych Osobowych.

Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dn. 27 04 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, którego wymogi obowiązują od 25 maja 2018 r.

Kategorie danych, które przetwarzamy:

– dane identyfikacyjne( imię, nazwisko, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, REGON, PESEL  seria i numer dowodu osobistego)

– dane kontaktowe( nr telefonu, adres poczty elektronicznej)

– dane korespondencyjne ( adres zamieszkania)

– dane dotyczące zawartych umów

– dane dotyczące stanu zdrowia ( karty zabiegów)

Administratorem Państwa danych osobowych jest RUBUS by Magda Prukop, Plac Muzealny 15, 50-35 Wroclaw

Inspektorem danych osobowych jest Magdalena Prukop; wszelkie zgłoszenia należy kierować na adres mailowy : kontakt@rubusbymagdaprukop.com.

Dane osobowe przetwarzane są w następującym celu:

a/ realizacji usługi polegającej na wykonaniu zabiegu kosmetycznego

b/ dostarczenia Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym ( po uzyskaniu Państwa zgody)

c/ w celu udokumentowania informacji dotyczących stanu zdrowia

d/ archiwalnym, dowodowym na wypadek reklamacji

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy firmy RUBUS by Magda Prukop oraz firmy zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Administratora tj. 

Dane osobowe przechowywane będą przez 5 lat, natomiast dane do celów marketingowych do momentu wycofania udzielonej zgody.

Przysługuje Pani/Panu w odniesieniu do własnych danych osobowych prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do danych osobowych

– żądania od Administratora sprostowania danych osobowych

– żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie

– żądania ograniczenia przetwarzania danych

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

bottom of page